แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560

ที่

รหัสโครงการ

โครงการ/แผนงาน

1

R.  โครงการวิจัย  จำนวน 2 โครงการ

1.1

R01.60.19.GISTNU

การพัฒนาระบบเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ด้วยข้อมูลน้ำฝนแบบใกล้เวลาจริงบนระบบบริการประมวลผลบนเว็บ

1.2

R02.60.19.GISTNU

การทดสอบและปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อสกัดเส้นลำน้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมจากข้อมูลภาพดาวเทียม

2

D.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  จำนวน  1  โครงการ

2.1

D01.60.19.GISTNU

พัฒนาฐานข้อมูล GIS สถิติประชากรในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยใช้ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

3

T. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 โครงการ

3.1

T01.60.19.GISTNU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนและสังคมผู้สูงอายุ"

- สรุปกิจกรรม "GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1" 

3.2

T02.60.19.GISTNU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

3.3

T03.60.19.GISTNU

GISTDA Day 2017

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates