แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559

ที่

รหัสโครงการ

โครงการ/แผนงาน

1

R.  โครงการวิจัย  จำนวน 1 โครงการ

1.1

R01.59.19.GISTNU

การวิเคราะห์น้ำท่าผิวดินเชิงพื้นที่อัตโนมัติในลุ่มน้ำน่านด้วยระบบบริการประมวลผลบนเว็บเพื่อบ่งชี้ภัยแล้ง Click Download

1.2

R02.59.19.GISTNU

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความกว้างตามฤดูกาลของเส้นลำน้ำสายหลักในลุ่มน้ำน่านจากข้อมูลภาพดาวเทียม Click Download

2

D.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  จำนวน  1  โครงการ

2.1

D01.59.19.GISTNU

จัดทำฐานข้อมูลความกว้างของเส้นลำน้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน Click Download

2.2

D02.59.19.GISTNU

จัดทำฐานข้อมูลน้ำท่าผิวดินเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำน่าน Click Download

3

T. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 โครงการ

3.1

T01.59.19.GISTNU

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ Click Download

- สรุปกิจกรรม "ค่ายภูมิสารสนเทศ GIST CAMP 2016"

3.2

T02.59.19.GISTNU

พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระดับอุดมศึกษา Click Download

3.3

T03.59.19.GISTNU

GISTDA Day 2016 Click Download

- สรุปกิจกรรม "GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1" 

3.4

T04.59.19.GISTNU

การออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไทยโชต Click Download

3.5

T05.59.19.GISTNU

จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

3.6

T06.59.19.GISTNU

โครงการสัมมนาวิชาการ"เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"(Annual Seminar 2016) 

4

งบอุดหนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 6 โครงการ

4.1

โครงการพัฒนาและอบรมโปรแกรมสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนในภาคเหนือตอนล่าง Click Download

4.2

โครงการจัดทำสมุดแผนที่ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและวางแผนการรับนิสิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร Click Download

4.3

โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และสมุดแผนที่ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร Click Download

4.4

การส่งเสริมการใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

4.5

ระบบสนับสนุนการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

4.6

โครงการพัฒนาระบบเพื่อนำเสนอข้อมูลการฝึกสหกิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

4.7

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานด้วย Google Earth 

- สรุปกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานด้วย Google Earth "

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates