แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

ตามที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):สทอภ. ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  2558  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ถ้วน เพื่อให้บริการด้านการให้ความรู้ฝึกอบรมสัมมนา บริการข้อมูลวิจัย และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามแผนปฏิบัติงานประจำปีซึ่งครอบคลุมแผนงาน ด้าน คือ การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่าย โดยสามารถแยกตามแหล่งงบประมาณสรุปได้ดังแสดงในตาราง

 

แหล่งงบประมาณและงาน

ชื่อโครงการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน):สทอภ.

การวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยผลของเนื้อดินและขนาดอนุภาคดินที่มีต่อค่าการสะท้อนรังสีของดิน(Soil Spec) Click Download

โครงการวิจัยผลของเทคนิคและรายละเอียดข้อมูล DEM ที่มีต่อการจัดทำข้อมูลเส้นทางไหลของน้ำ Click Download

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล GIS ด้านการเกษตรในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)

Click Download

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โครงการ"การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ" Click Download

โครงการ GIDTDA Day 2015 Click Download

โครงการ"การออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE" Click Download

โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต(Thaichote)ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS(QGIS)และGoogle Earth" Click Download

โครงการ"เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" Click Download

โครงการสัมมนาวิชาการ"เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"(Annual Seminar 2015) Click Download

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับครูและอาจารย์ สายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 Click Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์(แผนที่ออนไลน์) ครั้งที่ 1Click Download

โครงการ ค่ายเส้นทางสู่นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Click Download

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศClick DownloadBonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates