แผนปฎิบัติงานประจำปี 2554

สรุปแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554

     ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สทอภ. สถานภูมิภาค ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจาก สทอภ. เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ถ้วน เพื่อให้นำมาดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ครอบกลุมแผนงาน 3 ด้าน คือ การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่าย นอกจากนี้ สถานภูมิภาค ฯ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการนอกเหนือจากการใช้งบประมาณประจำปีจาก สทอภ. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ 2554 มีโครงการต่าง ๆ แยกตามแหล่งงบประมาณสรปุได้ดังแสดงในตาราง

แหล่งงบประมาณและแผนงาน            ชื่อโครงการ
สทอภ.
การวิจัยและพัฒนา      สภมน.R.54.19.01 ความเป็นไปได้ของข้อมูล THEOS ในการประมาณคาร์บอนในดินจากการเผาในพื้นที่นาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง Clink Download     
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย      สภมน.D.54.19.01 ระบบพัฒนาฐานข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” Clink Download 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     สภมน.T.54.19.01 จัดทำข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร สนเทศ Clink Download

     สภมน.T.54.19.02 การประชุมสัมมนา 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ

     สภมน.T.54.19.03 โครงการสัมมนาวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ Clink Download 

     สภมน.T.54.19.04 “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2554 “GISTDA Day 2011” Clink Download 

     สภมน.T.54.19.05 การสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7/2554 Clink Download 

     สภมน.T.54.19.06 นิทรรศการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Clink Download 

     สภมน.T.54.19.07 ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS Clink Download 

     สภมน.T.54.19.08 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” Clink Download 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

    สภมน.T.54.19.08 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของท้องถิ่น

หน่วยงานภายนอกอื่น
       สภมน.T.54.19.08 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของ อบต./อบจ.
สถานภูมิภาค ฯ
 

     สภมน.A.54.19.01 การจัดทำวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

     สภมน.A.54.19.02 การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามตรวจสอบ

     สภมน .A.54.19.03 การตรวจอบภายใน

     สภมน .A.54.19.04 การประกันคุณภาพ

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates