ทีมงาน

รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์

(ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคฯ)

            

นางสาวสุพรรณี  สงวนพัฒน์                นางสาวบุษยา  กันทะกะ                นางสาวณัฐณิชา ธรรมกิรติ

 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)             (นักวิชาการบัญชีและการเงิน)             (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ)

             

นายชานนท์ กิจจารักษ์                            นายชิงชัย หุมห้อง                          นายวรฤทธิ์ ประเสริฐ

(เจ้าหน้าที่วิจัย)                       (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)                       (เจ้าหน้าที่วิจัย) 

             

นายธีระยุทธ อินทร์จันทร์                  นายวันชนะ จูบรรจง                    นายโรจนศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์

    (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ)              (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)               (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ)

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates