ประมวลภาพกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2554

มกราคม

ภาพกิจกรรม โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2554

ภาพกิจกรรม โครงการ "อบรมเชิงวิชาการการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" ณ วิทยาลัยเทคนิค จ. พิษณุโลก ในวันที่ 27 มกราคม 2554

กุมภาพันธ์ 

- ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 54 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธื 2554 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  จ.สุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จ.ตาก

มีนาคม

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 54 วันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ณโรงรียนบ้านร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มิถุนายน

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ รร.ท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.ขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2554

ภาพกิจกรรม สถานภูมิภาคฯเข้าร่วม พิธีเปิดอุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน: Geo-informatics Community Park – GCP ณ แพลนเนท พาร์ค อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม สถานภูมิภาคฯ เยี่ยมชมกิจการ สทอภ. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.พรหมพิรามวิทยา จ. พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554

กรกฎาคม

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ รร.ทุ่งทรายวิทยา จ. กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ รร. หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554

- ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบข้อมูลแผนที่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารงานท้องถิ่น" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร CITCOME วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

- ภาพกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

- ภาพกิจกรรม การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554

สิงหาคม

- ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 54 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ อ.บางมูลนาก จ.พิจิต

- สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม2554

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 54 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านมะขามสูง)  ต.มะขามสูง อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

กันยายน 

การฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานในท้องถิ่น ในระดับภูมิภาค(NSDI) ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ 

ตุลาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " GIS Web Application " ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง Mini Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธันวาคม

ฝึกอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2554  ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์  ถนนจอมพล  อ.เมือง  จ.ตาก

 

ปีงบประมาณ 2555

มกราคม

การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กุมภาพันธ์ 

การออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS ณ อบต.เจริญผล จ.นครสวรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทำแผนที่ภาษี ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกช่างสำรวจ

มีนาคม

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 55 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย และ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยา อ.น้ำปาด จ.สุโขทัย

โครงการ "ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2012)" ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2555

- โครงการจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน.ครั้งที่ 2 ณ.โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ เมือวันที่ 26-28 มีนาคม 2555

พฤษภาคม

ลงภาคสนามเก็บค่ารังสีการสะท้อนของระบบนิเวศนาข้าว เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

- ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 55 เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังชะนาง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนวัดบ้างดง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

มิถุนายน

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 55 เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และโรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PostgerSQL/PostGIS" 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเหมืองแม่เมาะ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กรกฎาคม

การอบรมหลักสูตร  “ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ Geospatial Database and Application” ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่16-18 กรกฎาคม 2555

- ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2555

- ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมือวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารฌฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ห้อง QS 2302

- ภาพกิจกรรม สถานภูมิภาคฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน “Innovative Knowledge for ASEAN Community ” เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555

การอบรมหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PostgreSQL/PostGIS" ณ  ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 และ 1 สิงหาคม 2555

สิงหาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555

- การประชุม "ทบทวนพจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านต่างๆของเหมืองแม่เมาะ" 

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 55 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหินดาด ต.แม่เลย์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์

กันยายน  

งานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555

พฤศจิกายน

 

ปีงบประมาณ 2556

มกราคม

EGAT GIS DAY 2013 ณ ห้องประชุม กฟผ. 1  ห้องกระจกอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

- การแข่งขันโครงการวิจัย "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน"  ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

กุมภาพันธ์

การอบเชิงปฎิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการการจัดทำแผนที่ภาษี" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

 เมษายน

 - ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 56 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และโรงเรียนบ้านน้ําหมัน ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

พฤษภาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ"  ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

 มิถุนายน

- ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 56 เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน  2556 ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านพร้าววิทยา ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

-  ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษณะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรกฎาคม

ภาพกิจกรรม NU Mobile Unit 56 เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม  2556 ณ โรงเรียนบ้านนายาว ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณและโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฏาคม 2556  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2556  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมการแข่งขันประกวดแนวคิดโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชนในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2556  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 สิงหาคม

- ภาพการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557-2560) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรฐบูรณ์

กันยายน

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2557 2560) จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.25572560) จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรฐูรณ์

ตุลาคม

ภาพกิจกรรมการสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับตำบล(จัดเวทีประชาคม)จังหวัดพิษณุโลก ระวห่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2556 และ 24-25 ตุลาคม 2556

- ภาพการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2556 2560) ของจังหวัดพิษณุโลก ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

 พฤศจิกายน

ธันวาคม

การประชุมสัมมนา ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)สรุปแผนโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557 2560)  จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ปีงบประมาณ 2557

มกราคม

 - งานแข่งขันโครงงานจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน “GIS Tool Kits for School” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 - การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) สรุปแผนโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557 2560) จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

กุมภาพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS)  ในการจัดทำข้อมูลแผนที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)”  ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

มีนาคม

- ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2014) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557

พฤษภาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศออนไลน์ด้วย Google Map เบื้องต้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)”  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปราบไตรจักร 64 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร

กรกฏาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIST Caravan) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10วันที่ 22 กรกกาคม 2557 ณ ห้องปราบไตรจักร 34 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิงหาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

พฤศจิกายน

Geoinfotech 2014 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม.

 

ปีงบประมาณ 2558

มกราคม

 ค่ายนักภูมิสารสนเทศ” (GIST Mobile Camp 2015) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

กุมภาพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ/โครงงานภูมิสารสนเทศ (Google Earth for Education)” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)” ระหว่างวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2558

มีนาคม

โครงการ "ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2015)" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558

อบรมเชิงภูมิสารสนเทศสัญจร (GISTNU Caravan) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พฤษภาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ (แผนที่ GIS ออนไลน์) เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

มิถุนายน

การอบรม Mobile Application สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3-5มิถุนายน 2558 ณ ห้องหางฮุง ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับครูและอาจารย์ เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

กรกฏาคม

-  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6 8 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 

 ปีงบประมาณ 2559

มกราคม

“GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนาอ.เชียงกลาง จ.น่าน

กุมภาพันธ์

-  งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016 ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ณ ห้อง Mini Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 มีนาคม

ค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST CAMP 2016) ระหว่างวันที่ 14 16 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Main Conference  อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานด้วย Google Earth 2016" ระหว่างวันที่ 14 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 มิถุนายน

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับครูและอาจารย์” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 กรกฏาคม

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปราบไตรจักร 44 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปีงบประมาณ 2560

มกราคม

- การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2560 : GEOINFOTECH 2017 เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates