การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักอย่างหนึ่ง คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่เยาวชน นักวิชาการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถานภูมิภาคฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน และคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น ส่วน คือ (1) ภาคทฤษฎี เน้นความรู้ทั่วไปทางด้านแผนที่และภูมิศาสตร์ (2) ภาคปฏิบัติ เน้นการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Google Earth โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขโจทย์ปัญหาภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด และเพื่อให้คุณครูได้แนวคิดทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. เพื่อให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ในเวลาที่จำกัด

3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในส่วนของภาคการศึกษา

เนื้อหาสาระการแข่งขัน

กลุ่มสาระการการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (. 4 – . 6): หมวดความรู้ทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

«  ความรู้ทั่วไปทางแผนที่ ภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยี 3S (GIS,RS,GPS)  ร้อยละ 30

«  ภาคปฏิบัติทักษะการใช้ Google Earth  ร้อยละ 70 ได้แก่

-           อ่านและตีความแผนที่บน Google Earth

-           หาตำแหน่งด้วยเลขพิกัดและชื่อสถานที่

-           ค้นหาสถานที่ด้วย Street View

-           การวัดระยะทาง

-           การใช้ภาพเชิงประวัติศาสตร์ (เปรียบเทียบปี พ.ศ.)

-           อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภูมิศาสตร์ และ Google Earth

*** ข้อแนะนำก่อนเข้าแข่งขัน

นักเรียนควรเตรียมตัวฝึกฝนการใช้เครื่องมือหลักๆ ของโปรแกรม Google Earth ได้แก่

  เพิ่มหมุดเพิ่มเส้นทาง

  ไม้บรรทัด

  การค้นหา

  การแสดงเส้นตารางละติจูด,ลองจิจูด ในแบบต่างๆ (องศาลิปดา/ฟิลิปดา หรือแบบ UTM)

  การใช้เครื่องมือ Street View

  การแสดงภาพเชิงประวัติศาสตร์

  การแสดงอาคาร มิติ

  เครื่องมือแสดงโปรไฟล์แสดงความสูง  

  อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1       ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ คน

1.2       คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    

1.2.1       ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6) 

1.2.2       สมัครเป็นทีม ๆ ละ 2 คน

1.2.3       แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม

กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน

1.1       การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน 

1.1.1       รอบคัดเลือก เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 09:00 น.

1.1.2       รอบตัดสิน เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 11:00 น.

1.2       ข้อคำถาม    

1.2.1       รอบคัดเลือก มีคำถาม จำนวน 15 ข้อ

1.2.2       รอบตัดสิน มีคำถาม จำนวน 7 ข้อ

1.3       การตัดสิน

1.3.1   รอบคัดเลือก คัดทีมที่มีอันดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เข้าสู่รอบตัดสิน

1.3.2   ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จะเข้าแข่งขันเพื่อชิงรางวัลที่ 1, 2 และ 3 
***รอบตัดสินจะทำการนับคะแนนใหม่ โดยไม่ใช้คะแนนจากรอบคัดเลือก

1.3.3 กรณีที่มีคะแนนเท่ากันในรอบตัดสิน ให้ตัดสินโดยใช้การแข่งแบบแต้มต่อแต้ม

รางวัลทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะ 3 รางวัล

รางวัลที่ 1  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000 บาท

รางวัลที่ 2  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   2,000 บาท

รางวัลที่ 3  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   1,000 บาท

  

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates