โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับครูและอาจารย์ ที่สอนวิชาภูมิศาสตร์

     เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Technology) มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ปัจจุบันเริ่มมีการส่งเสริมให้นำเอาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมโดยรวม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ Open Source Software มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียน การสอน และการผลิตสื่อการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     ดังนั้น ทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและมีความสนใจที่จะพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการดำเนินในชีวิตประจำวัน นอกจากเป็นการส่งเสริมทางด้านความรู้และทักษะแล้ว ในอนาคตยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ดังกล่าวกลับไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. มีทักษะและความเข้าใจกระบวนการทำงาน วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนตามภาระกิจของตนเองได้

หลักสูตรการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน ดังนี้

1. ภาคบรรยาย

   - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

   - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ

2. ภาคปฏิบัติ

   - ดาวน์โหลดและติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Google Earth

   - การใช้งานโปรแกรม Google Earth และมุมมองแบบ 3 มิติ

   - ติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Marble สำหรับสื่อเทคโนโลยีนวัตนกรรมประกอบการสอน

   - ติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม enigeo สำหรับสื่อเทคโนโลยีนวัตนกรรมประกอบการสอน

* หมายเหตุ เนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

     ทั้งนี้ครูหรืออาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ห้องTA214 ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยานเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง สามารถเบิงจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

ห้องTA 214 ชั้น 2 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707

โทรสาร  055-968806

Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates