• Demo Image

   

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

ข่าวรับสมัคร

GIST Audition


 

 

 โครงการค้นดาวสู่ค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST Audition 2017) ประกวดจัดทำ Script  และ Storyboard ในหัวข้อ “Map of Everything”

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) ได้เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการสำรวจทรัพยากร ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ด้านการขนส่งคมนาคม ด้านสาธารณสุข รวมถึงด้านการศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Earth ซึ่งนับได้ว่าเป็นโปรแกรมสำรวจโลกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำมาผลิตสื่อภูมิสารสนเทศให้มีความน่าสนใจ อาทิเช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลอาคาร 3 มิติ ข้อมูลตำแหน่ง การเรียกใช้ภาพย้อนอดีต การวางซ้อนทับภาพแผนที่ Google Street View เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์จัดโครงการค้นดาวสู่ค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST Audition 2017) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและส่งเสริมการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและสังคมตลอดไปจนสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศในระดับประเทศ

2. เพื่อถ่ายทอดทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน คุณครูระดับมัธยมจากโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร    

รูปแบบ ขั้นตอนการประกวด

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มีความสามารถและใจรักด้านการตัดต่อวีดีโอและการนำเสนอผลงาน

       1.2 นักเรียนทีมละ 3 คน/ทีม

       1.3 คุณครูที่ปรึกษา 1 คน/ทีม

       หมายเหตุ : 1. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ทีม

                       2. คุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลได้มากกว่า 1 ทีม

หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในทีม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย 3 วัน

2. รูปแบบการประกวด

       2.1 กติการอบคัดเลือก

       - แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องส่ง Clip VDO นำเสนอทีมตัวเองและไอเดียในการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “Map of Everything” เป็นเวลา 3 – 5 นาที

       - คัดเลือกตัวแทน 8 ทีมเข้าร่วมค่าย GIST Audition จากทีมที่สมัครทั้งหมด

       2.2 กติการอบค่าย GIST Audition

        - จำนวนทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนทีมละ 3 คน และนิสิตพี่เลี้ยง 2 คน

       - ประกวดจัดทำ Script และ Storyboard ในหัวข้อ “Map of Everything” โดยมีความยาว 7 - 10 นาที โครงร่างเนื้อหาและภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ผลงานสามารถเป็นภาพสีหรือขาวดำได้ โดยในเนื้อหาจะต้องมีภาพเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Google Earth ไม่น้อยกว่า 2 นาที

       - ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเข้าค่ายประกวดในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งจัดทำ Script และ Storyboard ในวันที่เข้าค่าย

       - แต่ละทีมที่เข้าประกวดจะมีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำ Script และ Storyboard

       - นำเสนอผลงานโดยการเล่า Script  และ Storyboard ที่ออกแบบ แนวคิดของเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับ แรงบันดาลใจในสื่อที่ออกแบบ มีเวลาในการนำเสนอ 5 – 7 นาที

       - คัดเลือก 5 ทีม เข้าร่วมค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST CAMP 2017)

       - คัดเลือก 3 ทีม เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมค่ายผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC CAMP) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

3. ขั้นตอนการสมัคร

       3.1 แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้ง Clip VDO นำเสนอทีมตัวเองและไอเดียมายัง E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่: http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/images/Document/gistaudition.pdf                           

4. กำหนดการรับสมัคร

       4.1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

       4.2 ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 สามารถเข้าดูได้ที่ www.cgistln.nu.ac.th และ www.facebook.com/gist.nu

 

 

 

Read more
GISTCAMP

 


 

ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)

     ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and communication) ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิต และยังสามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้จึงต้องปรับตัวยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Technology) มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจำลองสถานการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การใช้ที่ดิน การจัดการป่าไม้  การวางผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง และการจัดการภัยพิบัติ แม้แต่การค้าเชิงธุรกิจก็มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้และประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    ดังนั้น ทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากเป็นการส่งเสริมทางด้านความรู้และทักษะแล้ว ในอนาคตยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ดังกล่าวกลับไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 วัตถุประสงค์การจัดค่ายนักภูมิสารสนเทศ

1. สร้างเยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อพัฒนาโครงงานวิจัยระดับเยาวชนให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชน "GIST Youth @ NU" เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้กับกลุ่มเยาวชนได้ตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

4. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมจะแบ่งออก 3 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม  1 ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp ) จัดในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์  จำนวน 15 โรงเรียน

กิจกรรม  2 หลังจากได้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายนักภูมิสารสนเทศจำนวน 3 โรงเรียน ทางสถานภูมิภาคฯ จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาโครงงานเต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปประกวดโครงงานระดับประเทศ

กิจกรรม  3 ผ่านโรงเรียนเข้าโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชาติ

เงื่อนไขการเข้าร่วมค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)

1.รับเฉพาะโรงเรียน ในเขต 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์

2.โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)ได้โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน(นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น)

3.ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน ณ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ห้อง 214

ชั้น 2 ตึก อาคารมหาธรรมราชา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707

โทรสาร  055-968806

Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

งานปีงบประมาณ 55

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้ามามีบทบาท และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจำลองสถานการณ์ ส่วนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนำมาใช้จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก สามารถนำมาใช้เพื่อการกำหนดตำแหน่งบนโลก ตลอดจนการติดตามการเคลื่อนที่ของคน สัตว์ และสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นวิทยาการที่สำคัญ หลายหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีนี้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน เช่น การเกษตร การใช้ที่ดิน การจัดการป่าไม้ การวางผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง และการจัดการภัยพิบัติ แม้แต่การค้าเชิงธุรกิจก็มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้และประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

       ดังนั้นทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม ที่ต้องการจะพัฒนาและเตรียม ความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการถ่ายทอด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้น เพื่ออบรมให้แก่ โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            เงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.     รับเฉพาะโรงเรียน ในเขต 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์

2.     โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จำนวน 4 คนประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน(นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น)

3.     ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน ณ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.     เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

5. สามารถส่งใบสมัครได้สองทางคือ แฟ็กซ์มาได้ที่ 055-961572 หรือE-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม "ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2012)"กับทางสถานภูมิภาคฯ ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2555  สามารถดาวน์โหลดใบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก กำหนดการและแบบฟอร์มส่งหัวข้อโครงงานวิจัยได้ที่ LINK 

            โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ห้อง313314 ชั้น 3 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

                มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

               โทรศัพท์ 055-961572 , 055-961551

               โทรสาร 055-961572

                Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

                E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

งานปีงบประมาณ 54

          ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการนำข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศมาใช้ในประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา สถานภูมิภาค ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสถานภูมิภาค ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในส่วนภูมิภาคซึ่งควรที่จะมีโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติในอนาคตรวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

           สถานภูมิภาค ฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพิ่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มาพัฒนาโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับมายังสถานภูมิภาค ฯ และทางสถานภูมิภาค ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯนี้ ภายในระยะเวลา2สัปดาห์ภายหลังจากได้รับใบสมัคร
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ดังนี้
 • การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การระดมความคิดเพื่อหาโจทย์วิจัยหรือหัวข้อโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้กับระบบภูมิสารสนเทศซึ่งอาจจะเป็นโจทย์วิจัยที่เป็นเรื่องภายในโรงเรียน หรือชุมชนหรืออาจเป็นเรื่องที่กลุ่มนักเรียนให้ความสนใจ
 • การออกสำรวจภาคสนามโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(Global Positioning System: GPS)เพื่อเก็บข้อมูลบริเวณที่ใช้ในการทำโครงงานวิจัย
 • การนำเข้าข้อมูลภาคสนามมาวิเคาะห์โดยใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ จะได้เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงานนเรศวรวิจัยซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประมาณสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกรกฎาคม เพื่อคัดเอา 2 โรงเรียนไปแข่งขันนำเสนอโครงงานวิจัย ฯ ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งจะจัดเป็นประะจำทุกปี ในประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนธันวาคม ซึ่งงานประชุมวิชาการ ฯ ระดับชาตินี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่นำเสนอโครงงานดีเด่นระดับประเทศ

สนใจติดต่อได้ที่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 65000 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 055-961551,055-961572 หรือโทรสาร 055-961572 ในวันและเวลาราชการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2554 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  จนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2554
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ประจำปี 2554

1.โรงเรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 5,7 มกราคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังจุดเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตบริเวณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554)

โครงงานการท่องเที่ยวอนุรักษ์ท้องถิ่นท่าทองโดยใช้ระบบ GIS  ในเขตตำบลท่าทอง อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแหล่งมรดกเมืองสองแคว อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (อบรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554)

โครงงานการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลต.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

5. โรงเรียนขานุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร (อบรมวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากโรงงานผลิตมันสำปะหลังในเขตชุมชนอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

6.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาเส้นลำคลองโปร่งนก ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

7. โรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร (อบรม 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าแฝกภายในโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมป์ อ.เมือง จ.พิจิตร

8. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร (อบรม 12-13 กรกฎาคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหนาแน่นและวางแผนอนุรักษ์ต้นกระพี้จั่นในเขตบริเวณอ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

Read more
แข่งขันทักษะวิชาการ


การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักอย่างหนึ่ง คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่เยาวชน นักวิชาการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถานภูมิภาคฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน และคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น ส่วน คือ (1) ภาคทฤษฎี เน้นความรู้ทั่วไปทางด้านแผนที่และภูมิศาสตร์ (2) ภาคปฏิบัติ เน้นการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Google Earth โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขโจทย์ปัญหาภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด และเพื่อให้คุณครูได้แนวคิดทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. เพื่อให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ในเวลาที่จำกัด

3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในส่วนของภาคการศึกษา

เนื้อหาสาระการแข่งขัน

กลุ่มสาระการการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (. 4 – . 6): หมวดความรู้ทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

«  ความรู้ทั่วไปทางแผนที่ ภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยี 3S (GIS,RS,GPS)  ร้อยละ 30

«  ภาคปฏิบัติทักษะการใช้ Google Earth  ร้อยละ 70 ได้แก่

-           อ่านและตีความแผนที่บน Google Earth

-           หาตำแหน่งด้วยเลขพิกัดและชื่อสถานที่

-           ค้นหาสถานที่ด้วย Street View

-           การวัดระยะทาง

-           การใช้ภาพเชิงประวัติศาสตร์ (เปรียบเทียบปี พ.ศ.)

-           อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภูมิศาสตร์ และ Google Earth

*** ข้อแนะนำก่อนเข้าแข่งขัน

นักเรียนควรเตรียมตัวฝึกฝนการใช้เครื่องมือหลักๆ ของโปรแกรม Google Earth ได้แก่

  เพิ่มหมุดเพิ่มเส้นทาง

  ไม้บรรทัด

  การค้นหา

  การแสดงเส้นตารางละติจูด,ลองจิจูด ในแบบต่างๆ (องศาลิปดา/ฟิลิปดา หรือแบบ UTM)

  การใช้เครื่องมือ Street View

  การแสดงภาพเชิงประวัติศาสตร์

  การแสดงอาคาร มิติ

  เครื่องมือแสดงโปรไฟล์แสดงความสูง  

  อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1       ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ คน

1.2       คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    

1.2.1       ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6) 

1.2.2       สมัครเป็นทีม ๆ ละ 2 คน

1.2.3       แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม

กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน

1.1       การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน 

1.1.1       รอบคัดเลือก เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 09:00 น.

1.1.2       รอบตัดสิน เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 11:00 น.

1.2       ข้อคำถาม    

1.2.1       รอบคัดเลือก มีคำถาม จำนวน 15 ข้อ

1.2.2       รอบตัดสิน มีคำถาม จำนวน 7 ข้อ

1.3       การตัดสิน

1.3.1   รอบคัดเลือก คัดทีมที่มีอันดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เข้าสู่รอบตัดสิน

1.3.2   ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จะเข้าแข่งขันเพื่อชิงรางวัลที่ 1, 2 และ 3 
***รอบตัดสินจะทำการนับคะแนนใหม่ โดยไม่ใช้คะแนนจากรอบคัดเลือก

1.3.3 กรณีที่มีคะแนนเท่ากันในรอบตัดสิน ให้ตัดสินโดยใช้การแข่งแบบแต้มต่อแต้ม

รางวัลทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะ 3 รางวัล

รางวัลที่ 1  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000 บาท

รางวัลที่ 2  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   2,000 บาท

รางวัลที่ 3  เกียรติบัตรและเงินรางวัล   1,000 บาท

  

Read more

- วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์: iMAP

                                           Page 2

GISTNU News

GIST@NU News 1

ข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2560...

Read more
GIST@NU News 4

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “GIST...

Read more
GIST@NU News 2

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาตาก เขต...

Read more
GIST@NU News 3

การอบรมเทคนิคการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรมQGIS    ...

Read more

GISTDA News

GISTDA 1

เปิดรับสมัครแข่งขันนักพัฒนา Web...

Read more
GISTDA 2

UAV STARTUP...

Read more
GISTDA 3

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์...

Read more
GISTDA 4

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์...

Read more

Other News

Other New 3

GISTDA นำภาพดาวเทียมไทยโชตเข้าช่วยตรวจสอบแนวควัน...

Read more
Other New 1

เกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งของจังหวัดอาเจะห์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียทำให้บ้านเรือนพังถล่มเสียหายและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 26...

Read more
Other New 2

ปภ. ประกาศเขตภัยแล้งแล้ว...

Read more
Other New 4

หลุมยุบขนาดยักษ์กลืนบ้านทั้งหลังในคาซัคสถาน แม่ลูกหวิดดับ หลุมยุบขนาดยักษ์กลืนบ้านทั้งหลังในคาซัคสถาน...

Read more
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates